legjislacioni dhe raportet e

Prokurorisë

Në bazë të ligjit për prokurori publike për ndjekjen e veprave penale të cilat kanë të bëjnë dhe rezultojnë nga përmbajtja e ndjekjes së paligjshme të komunikimeve, Prokurori publik e ka për obligim që në çdo gjashtë muaj të paraqes raport për aktivitetet e kësaj Prokurorie publike, duke përfshirë edhe përshkrim të progresit në çdo hetim apo ndjekje penale të ndërmarrë nga Prokurori Publik.

Legjislacioni:

  • Ligji për prokurori publike për ndjekjen e veprave penale të cilat kanë të bëjnë dhe rezultojnë nga përmbajtja e ndjekjes së paligjshme të komunikimeve | shkarkoni këtu(.pdf)

Raportet:

  • Raporti i katërt gjashtëmujor mbi punën e prokurorisë publike nga 15.03.2017 deri 15.09.2017 | shkarkoni këtu(.pdf)
  • Raporti i tretë gjashtëmujor mbi punën e prokurorisë publike nga 15.09.2016 deri 15.03.2017 | shkarkoni këtu(.pdf)
  • Raporti i dytë gjashtëmujor mbi punën e prokurorisë publike nga 15.03.2016 deri 15.09.2016 | shkarkoni këtu(.pdf)
  • Raporti i parë gjashtëmujor mbi punën e prokurorisë publike nga 15.09.2015 до 15.03.2016 | shkarkoni këtu(.pdf)