Karierë

Krahas ekipit të prokurorisë dhe hetuesisë, në Prokurorinë publike për ndjekjen e veprave penale të cilat kanë të bëjnë dhe rezultojnë nga përmbajtja e ndjekjes së paligjshme të komunikimeve, në pajtim të Ligjit për shërbimin e drejtësisë ekziston shërbimi i drejtësisë I cili përbëhet nga bashkëpunëtorët e drejtësisë të punësuar në prokurorinë publike dhe persona të cilit kryejn punë teknike dhe ndihmëse.

Me Rregulloren e organizimit dhe sistemimit të brendshëm të vendeve të punës në këtë prokurori publike që nga 29.01.2016 është caktuar organizimi i brendshëm, vendet e punës dhe klasifikimi i tyre sipas kategorisë dhe nivelit, emrit të vendit të punës, kushtet e posaçme për marrëdhënie me punën, lloji I punës dhe detyrat e punës dhe numri i kryerësve në shërbimin e drejtësisë të kësaj Prokurorie publike. Plotësimi i vendeve të punës me bashkëpunëtor në Prokurorinë publike për ndjekjen e veprave penale të cilat kanë të bëjnë dhe rezultojnë nga ndjekja e paligjshme e komunikimeve, bëhet me zbatimin e procedurës për punësim , me shpallje publike në pajtueshmëri me dispozitat themelore mbi marrëdhënien e punës dhe me mobilizim, me marrje ose sistemim.

Shpallje aktive për punësim: 

Në linkun në vijim mund ta merrni aplikacionin për punësim:

Aplikacion për bashkëpunëtor profesional

Në linkun në vijim mund ta merrni aplikacionin për punësim:

Aplikacion për punë teknike dhe ndihmëse