Personi përgjegjës për

Parregullsit

Person përgjegjës për parregullsit dhe dyshime për manipulime dhe korrupsion në Prokurorinë publike për ndjekjen e veprave penale të cilat kanë tët bëjnë dhe rezultojnë nga përmbajtja e ndjekjes së paligjshme të komunikimeve

Në pajtim me Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për kontroll të brendshëm publik finansiar përcaktohet këshilltar i lartë i prokurorisë Hava Neziri, e obliguar për të raportuar mbi parregullsit dhe dyshimet për mashtrim dhe korrupsion në këtë Prokurori publike, dhe në mënyrë për të parandaluar rrezikun nga mashtrimi dhe parregullsit dhe ndërrmarjen e masave kundër parregullsive dhe mashtrimeve.

Kontakt:

Adresa: rr. “Franklin Ruzvelt” nr.34, 1000 Shkup
Tel/faks: +389-02-609-2854
e-mail: hava.neziri@jonsk.mk